logotyp

Hygienická a preventivní opatření

Hygienická a preventivní opatření ve škole


Ve škole je nutné respektovat obecně platná nařízení a závazné pokyny vydané pro školy. Vzhledem ke specifiku každého vzdělávacího zařízení, může ředitel školy vydat interní doporučení a pokyny k zajištění bezpečnosti osob.
Výraznou ochranou před nákazou je dodržování desatera.

 • Společné prostory

Vstup cizích osob do budovy školy je výrazně omezen (vyzvednutí žáka ze závažných důvodů, jednání s učitelem, ohlášená konzultace), povinná rouška.

 • Hlavní vstupy do školy, učebny, toalety jsou vybaveny antibakteriálními mýdly a dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků
 • Pro všechny osoby vstupující do školy platí důkladná dezinfekce rukou, povinná rouška
 • Od 10. září jsou povinné roušky pro žáky a všechny zaměstnance školy
 • Žák je vybaven alespoň dvěma rouškami a plastovým sáčkem na roušku
 • Osoba/žák s příznaky infekčního onemocnění má vstup do školy zakázán. Pokud se podezření vyskytne v průběhu vyučování, je žák izolován – vyčleněná místnost. Rodiče jsou vyrozuměni a jsou povinni si žáka v co nejkratší době vyzvednout
 • Pro žáky vstupující do školy platí důkladné mytí rukou s použitím antibakteriálního mýdla v dávkovačích a dezinfekcí v dávkovačích nebo dezinfekční spreje
 • Žáci si myjí ruce co nejčastěji, osoušení rukou- osoušeče na toaletách nebo papírové ručníky na jedno použití
 • Žáci se bezdůvodně nepohybují po škole, je omezen pohyb o přestávkách, žáci se zdržují v prostoru výuky
 • Žáci se minimálně přesouvají ve třídách, pouze na hodinu hudební výchovy a dělený anglický jazyk, třídy jsou následně dezinfikovány
 • Toalety používají žáci o přestávce, v době výuky probíhá jejich úklid, dezinfekce
 • V pracovně informatiky jsou vždy po výměně tříd dezinfikovány klávesnice a myš, žáci používají dezinfekci, v pracovně informatiky je zakázáno jíst a pít

 • Školní družina

Oddělení ŠD jsou vytvořena tak, aby se co nejméně stýkaly jednotlivé ročníky
V rámci činnosti ŠD jsou omezeny společné aktivity

Odchod žáků ze ŠD ve vymezeném čase

Žáci pobývají za příznivého počasí co nejvíce venku

 • Stravování
Důkladné umytí rukou před jídlem (svačina, oběd)
Svačinu konzumuje žák v určené třídě na svém místě. Doporučujeme použít hygienické ubrousky nebo látkový ubrousek na lavici.
Třídy jsou v průběhu dopoledního vyučování dezinfikovány.
Žáci nepijí a neochutnávají cizí jídlo.
Žáci dochází na oběd v doprovodu učitele, asistenta pedagoga. Učitelé vykonávají dohled po celou dobu stravování nad skupinou žáků. Třídy mají označené stoly, které jsou vždy po skupině dezinfikovány. Jednotlivé stupně a třídy docházejí na oběd v určený čas. Příbory, nápoje vydává dozor, polévku nalévá také dohlížející pedagog nebo vychovatelky ve školní družině.
Vstup cizích osob je do školní jídelny zakázán.
Výdej jídla v první den neplánované nepřítomnosti žáka bude probíhat pouze do jednorázových obalů poskytnutých ŠJ (za úhradu). Lze akceptovat výdej na talíř a rodič si jídlo přendá do vlastní nádoby. Výdej probíhá u výdeje pro veřejnost.
Výdej oběda cizím strávníkům probíhá do jídlonosičů u výdeje pro veřejnost.

 

 • Po stravování jednotlivých skupin probíhá dezinfekce povrchů.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. Vždy o velké přestávce.
Úklid a dezinfekce tříd, počítačové učebny, tělocvičny, školní družiny probíhá podle manuálu pro ZŠ.
Vyučující a dohled zajišťují pravidelné důkladné  provětrávání používaných učeben, chodeb, šaten a ostatních prostor.
K úklidu a dezinfekci prostor se používají vhodné prostředky podle pokynů výrobce.

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny, ve školní družině jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, antibakteriální mýdla
 • Při vstupu do budovy školy si každý vydezinfikuje ruce
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně žáky upozorňuje. V každé učebně, školní jídelně, hygienických zařízeních, školní družině je vyvěšen návodný postup mytí rukou
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou, na hygienických zařízeních bezdotykovými osoušeči rukou, v učebnách, školní jídelně, školní družině papírovými ručníky. Je zakázáno používat textilní ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí

( kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

 • Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Veškeré přípravky na dezinfekci se používají podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.)
 • Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C) Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85°C.

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy