logotyp

1.B Distanční výuka

Distanční výuka

on-line výuka 8.009.0010.0011.00 
pondělí5.A TH - 5.A3.BČJ 5.A 
úterýVL 5.A 4.A M 10:253.A 
středaČJ 5.A 5.A3.B 
čtvrtek3.A  M 8:304.A5.A  
pátek3.B3.A  M 9:25 4.A - dobrovolná h. ČJ 5.A 

Vysvětlivky:
TH - třídnická hodina
Názvy tříd neoznačené zkratkou předmětu  - AJ Šebková
On-line hodiny v jiných třídách uvádím proto, aby bylo patrné, kdy nemohu poskytovat konzultace.

Evidence účasti v on-line výuce (Každý předmět má svou lištu, která se přepíná kliknutím dole.)

Veškeré úkoly a materiály nyní v Google učebně, kód učebny pro AJ,ČJ a VL: k2yq23e
Pokud chcete mít kontrolu nad plněním úkolů svých dětí, přihlašte se do učebny přes školní účet konkrétního žáka (přihlašovací údaje k dispozici u vyučujícího daného předmětu).


Matematika viz 5.B4.11.
Všechny úkoly a materiály budou nyní v naší učebně, kde bude probíhat i on-line výuka. Žáci se přihlašují přes studentský e-mail. Výjimečně mohou použít i jiný účet, a to v případě, kdy chtějí fotit svou práci mobilem, ve kterém zrovna nelze na školní mail přejít.

Anglický jazyk
Shrnutí učiva, pracovní sešit str. 43
Písemný test(termín odevzdání 4.11., 12:00)
DÚ: učebnice str. 36/1,2 (Zhlédni video v Google učebně a vypracuj i v Učebně odpovědi.)

ČJ DÚ: 35/1-6 (hlasovkou nebo písemně do WhatsAppu nebo do Učebny)

3.11.
Procvičení na zítřejší test z Aj (Klikni a hraj.)
Čj DÚ: 34/32b (slovesa do tabulky podle slovesného
způsobu)

Vlastivěda
- shrnutí o Evropě, kontrola slepé mapy států Evropy a doplnění hlavních měst (vše do sešitu)
- interaktivní mapa (Klikni na odkaz a když sjedeš dolů na mapu, klikneš na stát v té mapě, tak krom jiného se zobrazí název hlavního města.)
DÚ: Poslat zápis ze sešitu (vypsaná hlavní města) do WhatsAppu
2.11.
Český jazyk
Slovesa - procvičení 1
Slovesa - procvičení 2
Slovesa - procvičení 3
Slovesa - procvičení 4

1. Hra sova: Myslím si slovní druh (Žáci kladou otázky, na které učitel odpovídá pouze ano-ne.)
2. Převeď do  a) rozkazovacího způsobu
                     b) podmiňovacího způsobu 
Pojedeme na výlet. Chodíte do školy. Půjdeme do lesa. Uvaříš si. Uděláme si oběd. Ustelete si.
3. Urči slovesný způsob: Prší. Spíš? Usnula. Pomoz mi, prosím. Otevřeš okno? Ať ti pomůže. Udělali byste to?
4. Soutěž na vzory - zprávy do chatu na Meet:
vlasy, uši, v posteli, za křeslem, v televizi, o Klaudii, bez tašky mšice, vši, v jeteli
5. Který způsob nevyjadřuje čas? (rozkazovací) Jaké časy má způsob podmiňovací? (přítomný a minulý)
6. Převeď do min. č. podmiň.:
Teď bych si hrál. - Včera bych si byl hrál.
Teď bys to mohl udělat. - Včera bys to byl mohl udělat.
Dnes bychom se viděli. - Minulý pátek bychom se byli viděli.
7. 34/31: Urči způsob u přísudků.
8. Diktát (ve WhatsApp skupině)
DÚ: 34/32a (tabulka)              


Anglický jazyk

1. What´s your nationality? (klikni na prezentaci vlajek) - I´m Polish. I´m French. I´m Australian. etc. (Žáci odpovídali na otázku podle zobrazené vlajky.)
2. When is your birthday? My birthday is on the eighth of June. My birthday is in June, the eighth. (Žáci odpovídali o sobě.)
3. What languages do you speak? I speak Czech. (Žáci odpovídali na otázku.)
4. Učebnice 30/2: to cook - I love cooking. to be on the computer - I don´t like being on the computer. etc. (Žáci tvořili věty o sobě.)
5. Učebnice 32/1: "I spy with my little eye something beginning with G between the boys´and girls´dressing room." - There is a gym between the boys´and girls´dressing room. (Žáci hádali místnost na plánu a odpovídali celými větami.)
6. Pracovní sešit str. 42
7. 34/2 - poslech - Namluvila jsem pro vás tento email, stačí kliknout na modrý podtržený text:
                           a) 34/4 (Odpověz.)
                           b) 35/1 (Doplň.)
Dobrovolný úkol: str. 105 - Halloween (slovní zásoba), str. 112 - čtení
DÚ: E-mail - Použij svůj plán vysněné školy (viz 35/3 a 34/2).

1.11. Aj kvíz (příprava na test, končí v úterý ve 12.00) - klikni zde

23. 10.
Český jazyk
1. Čtení zápisů v podvojných denících

2. 31/22 ústně tvoř rozkazovací způsob v 2. osobě čísla jednotného (přines), ve 2. osobě čísla množného (přineste) a v 1. osobě množného čísla (přinesme, vyryjme, zaplaťme atd. - Řekneš si rozkazovací způsob ve druhé osobě jednotného čísla a přidáš koncovku -me.
3. Zápis: 
Způsob rozkazovací
- vyjadřuje rozkaz (Stůj!), zákaz (Neběhejte!), výstrahu (Dávej pozor!) a přání (Pomozte mi, prosím.)
- nevyjadřuje čas
- tvoří se v 2. osobě jednotného (Stůj!) a množného čísla (Stůjte!) a v 1. osobě množného čísla (Stůjme! = stůj + me, vrať + me atd.)
- ve 3. osobě lze rozkaz vyjádřit pomocí ať, nechť: Ať se zastaví! Nechť odejde!
4. Přečti si 32/25 a všímej si tvarů sloves ve způsobu podmiňovacím.
5. 34/30 Převeď do podmiňovacího způsobu:
Nemocné děti by občas musely jezdit do lázní. Jedna dětská léčebna by byla v Luhačovicích, kde by léčili hlavně nemocné průdušky. Malí pacienti by pobívali v lázních téměř dva měsíce. Mysleli byste, že by jim bylo smutno? Měli by program od šesti od rána do osmi večer. Léčení by střídali s odpočinkem. Hned po příjezdu by poznali obětavé sestřičky a laskavé lékaře, poznali by nové kamarády. Na stýskání by nebyl čas.
6. Zápis:

Podmiňovací způsob
- přítomný (hrál bych si) = Chtěl bych si hrát.

- minulý (byl bych si hrál) = Chtěl jsem si hrát.

- Nemá budoucí čas.

1. osoba jednotného čísla:  a) podmiňovací způsob přítomný: já bych šel, já bych si hrál, já bych se smál;
                                        b) podmiňovací způsob minulý: já bych byl šel, já bych si byl hrál, já bych se byl smál
1. osoba množného čísla:    a) podmiň. zp. přít.:  my bychom šli, my bychom si hráli. my bychom se smáli; 
                                        b) podmiň. zp. min.: my bychom byli šli, my bychom si byli hráli, my bychom se byli smáli 
2. osoba jednotného čísla:  a) podmiň. zp. přít.: ty bys šel, ty bys si/by sis hrál, ty bys se/by ses smál; 
                                       b) podmiň. zp. min.: ty bys byl šel, ty bys si/by sis byl hrál, ty bys se/by ses byl smál
2. osoba množného čísla:   a) podmiň. zp. přít.: vy byste šli, vy byste si hráli, vy byste se smáli;
                                       b) podmiň. zp. min.: vy byste byli šli, vy byste si byli hráli, vy byste se byli smáli.

DÚ: Zápisy do sešitu (bod 3 a 6), 32/23 - převeď do rozkaz. způsobu písemně nebo do hlasové zprávy, 33/26 - Dokonči věty, pak převeď do 2. os. č. j., následně do 2. os. č. mn. a nakonec do 1. os. č. mn, vše namluv do hlasové zprávy, 33/27 - písemně nebo v hlasové zprávě vymysli vlastní odpovědi na věty ve cvičení, 33/28 - Věty převeď do 1. osoby a pak do 2. osoby čísla množného, pošli písemně nebo ústně.


22.10.
Angličtina
1. Hádej vyhláskované země (klikni).
2. učebnice 30/4, 31/5 Podívej se na video a  a) Které aktivity z cvičení 4 ve videu zazněly?
                                                                 b) Jsou věty ve cv. 5 pravdivé?
                                                                 c) What hobbies do you like, don´t you like, love and hate?
Challenge: Přes prázdniny natoč video o sobě. Nejprve si vyrob svou vlastní ID card (29/5) a ve videu se představ celými větami. Nejprve řekni všechny své údaje z tvé vyrobené občanky a pak podle cv. 1, str. 31 vyjmenuj všechny činnosti, které máš rád, nemáš rád, miluješ a nesnášíš. Např. "I like being on the computer and I don´t like reading. I hate cooking and I love dancing." Tvoje věty mohou vypadat úplně jinak a může jich být víc. Tohle je jen vzor. Čím víc toho řekneš, tím lépe. Pozor na tu koncovku -ing!!!!!!
3. učebnice 32/1 + 33/4: Podívej se na plán školy a popiš pomocí předložek next to, between a opposite a s využitím vazby There is/are, např. There is a lab opposite the computer room. There are girls´toilets between the lab and the hall.
Challenge: Nakresli plán své vysněné školy (My Dream School). Po prázdninách si procvičíme, jak takový plán budovy pěkně popsat.
DÚ: Pracovní sešit: Na str. 24-25 si hravou formou zopakuj slovní zásobu Unit 1. Dále zkus zvládnout str. 36-41. Když každý den uděláš jednu stranu, máš ve středu hotovo. A jak všichni víme, angličtiny není nikdy dost.))
Navíc po prázdninách nás čeká shrnutí a zavěrečný test na slovíčka i mluvnici. Nejprve vám pošlu Kahoot. Na ten se budete moci přihlásit jen jednou. A pak vám přijde test formou dotazníku. Také jen jednou. Budu držet palce. Ale nebojte, nebude to hned po prázdninách. Nejprve se sejdeme jednou, dvakrát on-line. :-)


21.10.
Angličtina
1. Práce s interaktivním programem (opakování: státy, národnosti, sloveso být, vyplňování osobních údajů - otázky a odpovědi) a) Countries and nationalities      (nápověda)
                            b) He is from Germany. He is German.
                            c) Přiřaď otázky (osobní dotazník)
                            d) Tvoř otázky a odpovídej
2. Hobbies (koníčky): učebnice str. 30, cv. 1 (Poslouchej a opakuj) - indoor and outdoor hobbies
DÚ: pracovní sešit str. 32-35, slovíčka


20.10.
Vlastivěda

Státy Evropy
1. Opakování s mapou - státy Severní a Západní Evropy
2. Vypiš z učebnice str. 20-21 do sešitu státy Střední, Jižní a Východní Evropy, Státy Jihovýchodní Evropy vypiš z odkazu níže:
Státy Jihovýchodní Evropy
DÚ: učebnice str. 22 (na vytištěný pracovní list, který jste dostávali ve škole)
Příště: hlavní města států Evropy, čím jsou jednotlivé části Evropy příznačné, shrnutí o Evropě (Kahoot, prověrka)
Evropa - zhlédni video
Test - Poznáš Evropské státy?
Top 10 zajímavostí o Evropě                  

Český jazyk
Pravopisná cvičení z učebnice vypracuj písemně do pátku 23.10.:
27/8, 29/13,14 (Ve cv. 8 a 14 do závorky za slovo odůvodni pravopis.)19.10.
1. Anglický jazyk (on-line 8.00-8.45)
a) Guess the country. (Hádej stát.) - Klikni na odkaz a otevře se ti prezentace s vlajkami.
b) Nationalities (národnosti): 26/3 - Poslouchej a ukaž na postavy na obrázku.
c) To be (sloveso být): Hledej v tabulce na str. 27 nahoře a doplň, co chybí:
I...Eva.  They...American.  Are...from Spain?  They...Chinese. She...Maria. I...Tina. It...a dog. We...British.
(Kdo se neúčastnil on-line výuky, pošle písemně.)
d) What´s your name? (učebnice str. 28-29): Přečti otázky ve cv. 1 a přiřaď odpovědi ve cv. 2, potom odpověz o sobě. Nápověda: 1B, 2C, 3F, 4G, 5A, 6E, 7D.
(Kdo se neúčastnil výuky, pošle hlasovou zprávu, kde přečte otázky ze cv. 1 a podle cv. 2 odpoví o sobě.)
e) 28/3: Překresli si formuláře do sešitu, poslouchej a doplň informace. (Tento úkol písemně odevzdávají všichni.) ID cards ke kontrole
DÚ: pracovní sešit strany 28-29,31


2. Český jazyk
a) Přečti si cv. 15, str. 29 a najdi slovesa, která vyjadřují oznamovací způsob a udělej do sešitu zápis:

Způsob oznamovací

přítomný časminulý časbudoucí čas
vyprávímpotkal jsembudeme hrát
domlouváme simysleli jsmepřijdou fandit
řítí senemohla vědět 
slibujevadilo 
vítezkoušelo se 
 psali jsme 
 dopadlo 
 byl 

Slovesa, která oznamují, že děj probíhá, bude probíhat nebo už probíhal, vyjadřují způsob oznamovací.

b) 30/17: Uveď vždy 3 slovesa v požadovaných tvarech.
Příklad: zpívali jsme, zpíváš, budu zpívat, zpívají, zpívali jste, bude zpívat
Kdo se neúčastnil on-line výuky, pošle písemně nebo v hlasové zprávě.
c) 30/20: Doplň vynechaná písmena a odůvodni pravopis. U sloves urči osobu, číslo, způsob a čas.
Kdo se neúčastnil on-line výuky, pošle písemně. Pravopis odůvodni za každým slovem v závorce. Slovesa vypiš pod sebe a urči u nich písemné kategorie.

15.10.
Anglický jazyk
1. How do you spell your name?
2. Guess the words (cat, hat, dog)
3. Watch the video. Which places can you see?
4. 25/3 anagrams - What is it?
5. Countries and nationalities (26/1)
6. 26/3 listen and match
HW: 26/1 in your vocabulary

16.10.
Český jazyk
1. Časování sloves - opakování
2. 27/7 
3. Diktát (viz WhatsApp)

PŘÍRODOVĚDA:

Ode dne: 9.2. budou veškeré zápisy nových látek, zadaných testů, kvízů, otázek na učebně přírodovědy pod kódem:
              qtxawuf 
Prosím sledujte zadané úkoly i termín odevzdání dokumentů, testů, jinak to budu hodnotit jako neodevzdané, pokud nebudu mít omluvenku od rodičů. Zápisy mi nemusíte posílat, budu to kontrolovat ve škole. 
 
Případné dotazy prosím posílat na: petrova@zs-zasmuky.cz nebo tel. 723979739


NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy